LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

 

 

 

 

 

A köztisztasággal és települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 1/1986. (II.21.) ÉVM-EüM együttes rendelet 6. § (1) Ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik, a tulajdonos köteles gondoskodni

 

a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület);

 

b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá

 

c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület

 

tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.

 

 

 

Sarud Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi környezetvédelmről, a közterületek és egyéb ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 8/2011. (III.31) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdés a)- pontja szerint az ingatlan tulajdonosa, más törvényes jogcímen használója köteles gondoskodni az ingatlannal határos közterületek, így különösen a járda, ennek hiányában egy méter széles sáv hó- és síkosságmentesítéséről, valamint az ingatlan és az útburkolat közötti zöldsáv tisztán tartásáról, gyommentesítéséről, fűnyírásáról.

 

 

 

Továbbá felhívom figyelmét, hogy Sarud Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 15/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete 4. § a) pontja alapján aki az ingatlana előtti járdaszakasz, járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg, ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terült gondozásáról, tisztántartásáról, szemét- és gyommentesítéséről, hó eltakarításáról és síkosság mentesítéséről, a hulladékgyűjtő edényzet környezetének tisztántartásáról, járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról nem gondoskodik, ugyanezen jogszabály 6.A. § (3) bekezdése szerint a rendeletben meghatározott a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás felróható módon elkövetőjével szemben ötezer forinttól természetes személy esetén kétszázezer forintig, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén kétmillió forintig terjedő bírság szabható ki, amely újbóli elkövetés, illetve a bírsággal sújtott magatartás befejezésének elmaradása esetén ismételhető.

 

 

 

                                                                                 Tilcsik István

 

                                                                                 polgármester