Tisztelt Szálláshely-szolgáltatók, Ingatlantulajdonosok!

 

Tisztelt Szálláshely-szolgáltatók, Ingatlantulajdonosok!

 

Az idegenforgalmi adóval kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom:

 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban Htv.) 34. §-a alapján az adót, a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó, a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján szedi be.

 

 

 

Az idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is köteles befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.

 

 

 

Pl: amely ingatlanban a tulajdonos a barátaival nyaral, akkor a barátok után is be kell vallania és szednie az idegenforgalmi adót!

 

 

 

Az adózás rendjéről szóló 2017.évi CL. törvény (továbbiakban Art.) 220. § -a szerint:

 

(1) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az adóhatóság az e törvényben, adókötelezettséget előíró törvényben, illetve e törvények felhatalmazásán alapuló más jogszabályban megállapított kötelezettségnek a megszegése miatt a természetes személy adózót kettőszázezer forintig, nem természetes személy adózót ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja.

 

(2) A kötelezettség megszegésének minősül a kötelezettség hibás, hiányos, valótlan adattartalommal történő, vagy késedelmes teljesítése, illetve teljesítésének elmulasztása.

 

 

 

Az Art. 221. § (2) bekezdése alapján az adókötelezettség határidőn belüli nem, illetve nem jogszerű teljesítése esetén az adóhatóság a természetes személy adózót ötvenezer forint, a nem természetes személy adózót százezer forint mulasztási bírsággal sújtja és - a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett - tizenöt napos határidő tűzésével ismételten felhívja az adókötelezettség jogszerű teljesítésére. A kötelezettség határidőben történő teljesítése esetén az e bekezdés alapján kiszabott bírság mérsékelhető vagy elengedhető.

 

 

 

Az idegenforgalmi adóbefizetése: az Art. 2. számú melléklet II. 3.  pontja alapján: „Az adóbeszedésre kötelezettnek az idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hónap tizenötödik napjáig kell adóbevallást benyújtani.

 

 

 

A Kormány a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV.21.) Korm. rendelet 5. §-a szerint a 2020. december 31-ig terjedő időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban be kell vallania az adóhatósághoz. Nem kell bevallani a megállapított adót, ha annak összege nulla.

 

 

 

Kérjük a Tisztelt Szálláshely Szolgáltatókat, hogy az eltöltött vendégéjszakákról a bevallást tárgyhónapot követő 15. napig hivatalunknak elektronikus úton https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap  vagy papíralapon benyújtani szíveskedjenek!

 

 

 

Az elmúlt évek gyakorlata alapján idén is fokozottan ellenőrizzük a Szálláshely Szolgáltatókat!

 

 

 

Poroszló, 2020. május 19.                                                                 dr. Váradi Ágnes s.k.

 

                                                                                                                      jegyző